سرفیس

هارد سرفیس بوک (Hard SSD M2 Surface Book – 512GB)

هارد سرفیس بوک (Hard SSD M2 Surface Book - 512GB) با گارانتی 40 روزه

2,800,000 تومان 2,600,000 تومان

هارد سرفیس بوک (Hard SSD M2 Surface Book – 256GB)

هارد سرفیس پرو بوک (Hard SSD M2 Surface Book - 256GB) با گارانتی 40 روزه

1,850,000 تومان 1,650,000 تومان

هارد سرفیس بوک (Hard SSD M2 Surface Book – 128GB)

هارد سرفیس پرو بوک (Hard SSD M2 Surface Book - 128GB) با گارانتی 40 روزه

1,200,000 تومان 1,100,000 تومان

هارد سرفیس پرو ۴ (Hard SSD M2 Surface Pro 4 – 512GB)

هارد سرفیس پرو 4 (Hard SSD M2 Surface Pro 4 - 512GB) با گارانتی 40 روزه

2,600,000 تومان 2,400,000 تومان

هارد سرفیس پرو ۲۵۶GB Hard SSD M2 Surface Pro 4

هارد سرفیس پرو 4 (Hard SSD M2 Surface Pro 4 - 256GB) با گارانتی 40 روزه

1,500,000 تومان 1,400,000 تومان

هارد سرفیس پرو ۴ (Hard SSD M2 Surface Pro4 – 128GB)

هارد سرفیس پرو 4 (Hard SSD M2 Surface Pro4 - 128GB)با گارانتی 40 روزه

900,000 تومان 850,000 تومان

هارد سرفیس پرو ۳ (Hard Surface Pro 3 – 512GB)

هارد سرفیس پرو 3 (Hard Surface Pro 3 - 512GB) با گارانتی 40 روزه

2,380,000 تومان 2,200,000 تومان

هارد سرفیس پرو ۳ (Hard Surface Pro 3 – 256GB)

هارد سرفیس پرو 3 (Hard Surface Pro 3 - 256GB) با گارانتی 40 روزه

1,300,000 تومان 1,200,000 تومان

هارد سرفیس پرو ۳ (Hard Surface Pro 3 – 128GB)

هارد سرفیس پرو 3 (Hard Surface Pro 3 - 128GB) با گارانتی 40 روزه

700,000 تومان 650,000 تومان

باتری سرفیس بوک (Battery Surface Book)

باتری سرفیس بوک (Battery Surface Book) با گارانتی 40 روزه

2,050,000 تومان 1,900,000 تومان

باتری سرفیس پرو ۶ (۶ Battery Surface Pro)

باتری سرفیس پرو 6 (6 Battery Surface Pro) با گارانتی 40 روزه

1,950,000 تومان 1,800,000 تومان

باتری سرفیس پرو ۵ (۵ Battery Surface Pro)

باتری سرفیس پرو 5 (5 Battery Surface Pro) با گارانتی 40 روزه

1,720,000 تومان 1,600,000 تومان

باتری سرفیس پرو ۴ (۴ Battery Surface Pro)

باتری سرفیس پرو 4 (4 Battery Surface Pro) با گارانتی 40 روزه

1,700,000 تومان 1,600,000 تومان

باتری سرفیس پرو ۳ (۳ Battery Surface Pro)

باتری سرفیس پرو 3 (3 Battery Surface Pro) با گارانتی 40 روزه

1,500,000 تومان 1,400,000 تومان

باتری سرفیس ۳ (۳ Battery Surface)

باتری سرفیس 3 (3 Battery Surface) با گارانتی 40 روزه

1,280,000 تومان 1,200,000 تومان


  • 1
  • 2